drzwi „InterDoor” [2]

Zdjęcia na potrzeby materiałów mar­ke­tin­go­wych dla producenta drzwi InterDoor, uka­zu­ją­ce finalny produkt w realnym użyciu.
Pierwsze 11 sztuk to Business Garden w Po­zna­niu, drugi zbiór (20 zdjęć) to Her­ba­rium Ho­tel & Spa w Chomiąży Szla­chec­kiej, trze­ci (22 zdjęcia) to Grand Hotel Lubicz w Ust­ce, czwarty zes­taw (12 zdjęć) to Rze­szów i Ho­tel… Rze­szów, piąty (11 zdjęć) to Kra­ków i od­re­stau­ro­wa­na „Kamienica pod Wa­we­lem”. Zestaw szósty (12 zdjęć), to ujęcia z no­wej kliniki chirurgii plas­tycz­nej AMC Art Me­di­cal Center w Szczecinie. Kolejno (bez zdjęcia otwierającego) to wnę­trza Uni­wer­sy­te­tu Przyrodniczego w Poz­na­niu, a na koń­cu (6 zdjęć), to hiszpańska restauracja „Mercado” w Gdańsku.
Poprzednie realizacje z tej serii (m.in. mu­ze­um Tadeusz Kantora w Krakowie, port lot­ni­czy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, Con­cor­dia Design w Poznaniu, czy hotele Ho­li­day Inn oraz Blue Diamond), obejrzeć można 3 strony dalej.