Trening Mistrzyni

Trening Jagody Karge (me­da­list­ki Mi­strzostw Pols­ki, Mi­strzostw Eu­ro­py oraz Mi­strzostw Świa­ta) przed za­wo­da­mi w Tur­cji. Przy­go­to­wa­nia od­by­wa­ły się pod o­kiem se­lek­cjo­ne­ra kadry o­lim­pij­skiej, Lesz­ka Pio­trow­skie­go, w ha­li klu­bu spor­to­we­go Wda w Świeciu.