„Mocni w wierze na rowerze” 2011

Tym razem pogoda nie rozpieszczała. Od ra­na deszcz padał prak­tycz­nie nie­przer­wa­nie i to za­pew­ne wpły­nę­ło na mniej­szą niż zwy­kle frek­wen­cję. Co praw­da przed sa­mym star­tem się roz­po­go­dzi­ło, ale dla ewen­tu­al­nych nie­zde­cy­do­wa­nych, by­ło już za póź­no (za­pi­sy koń­czy­ły się o 10:30). Peł­ny fo­to­re­por­taż, moż­na obej­rzeć tutaj [klik].