„Święto Papieru” 2015
część sportowa


Fotoreportaż z kolejnej edycji „Święta Pa­pie­ru”, czyli imprezy kulturalno-sportowej, or­ga­ni­zo­wa­nej przez zakłady celulozowo-papiernicze Mondi Świecie S.A. Na tej pod­stro­nie znajdują się wybrane zdjęcia z wy­da­rzeń sportowych (mecz piłki nożnej, za­wo­dy rowerowe „Czar dwóch kółek”, tria­thlon oraz półmaraton Chełmno-Świe­cie). Skrócony zestaw zdjęć z wydarzeń kul­tu­ral­nych, można obejrzeć na tej stronie, a peł­na fotorelacja z czte­rech dni, znajduje się tutaj: www.saldat.pl/upload/swpap15/.