„Kurier Świecki”

To kolorowy tygodnik regionalny, który uka­zy­wał się w 2006 roku. Wydanych zo­sta­ło 11 nu­me­rów. Zajmowałem się ła­ma­niem tek­stu, składem, fo­to­gra­fią i przy­go­to­wa­niem do druku.